Cylinder head for a/m Kamskogo avtomobilnogo zavoda