Awnings a/m Kamskogo avtomobilnogo zavoda, GAZ, URAL, ZIL, trailers