Fuel tanks a/m Kamskogo avtomobilnogo zavoda in standard size a/m Kamskogo avtomobilnogo zavoda

500 л

13 989 r. (with VAT)

 

350 л

11 452 r. (with VAT)

 

210 л

10 152 r. (with VAT)

 

500 л

9 989 r. (with VAT)

 

350 л

7 452 r. (with VAT)

 

500 л

7 438 r. (with VAT)

 

210 л

6 152 r. (with VAT)

 

350 л

5 604 r. (with VAT)

 

350 л

5 604 r. (with VAT)

 

210 л

4 272 r. (with VAT)

 

210 л

4 272 r. (with VAT)